کۆرسی زمانی ئینگلیزی

مامۆستا : ڕا‌هێنەری سەنتەر

نرخی کۆرس : 45000 300000

بواری بابەت : فێربوونی زمانەکان

     791


دەربارەی ئەم کۆرسە

ئێستا بەردەستە

بابەتەکانی ئەم کۆرسە
Level 1 Premium
 • 1 - دەربارەی کتێبەکان

 • 2 - Starter U-1A

 • 3 - Note

 • 4 - Starter U-1B

 • 5 - Note : Vocabulary

 • 6 - Ext 1 movie

 • 7 - Starter U-1c

 • 8 - S V2 part 1

 • 9 - S f 1 D

 • 10 - S V1 part 1

 • 11 - S V1 Part 2

 • 12 - S V1 part 3 Story

 • 13 - Ext 2 Movie

 • 14 - Starter U-2A

 • 15 - Ext 3 Movie

 • 16 - S V2 part 1

 • 17 - S V2 part 2

 • 18 - S G1 Past simple

 • 19 - Extra 4

 • 20 - EV 1

 • 21 - EV 2

 • 22 - EV 3

 • 23 - Ev 4

 • 24 - Ev 5

 • 25 - EV 6

 • 26 - EV 7

 • 27 - EV 8

 • 28 - EV 9

 • 29 - EV 10

 • 30 - EV 11

 • 31 - EV 12

 • 32 - EV 12

 • 33 - EV 13

 • 34 - EV 14

 • 35 - EV 15

 • 36 - EV 16

 • 37 - EV 17

 • 38 - EV 18

 • 39 - EV 19

 • 40 - EV 20

 • Level 2 Premium
 • 1 - E 1 song

 • 2 - E 1A

 • 3 - E 1A part 2

 • 4 - E 1B part 1

 • 5 - E 1B part 2

 • 6 - E 1c

 • 7 - E 1D

 • 8 - E 2A

 • 9 - E 2c

 • 10 - E 2d

 • 11 - E 3A

 • 12 - E 3b

 • 13 - E 3c

 • 14 - E 4a

 • 15 - E 4b

 • 16 - E 4c

 • 17 - E 4d

 • 18 - E 5a

 • 19 - E 5b

 • 20 - E 5c

 • 21 - E 5d

 • 22 - E 6a

 • 23 - E 6b

 • 24 - E 6c

 • 25 - E 6d

 • 26 - E 7a

 • 27 - E 7b

 • 28 - E 7d

 • 29 - E 8a

 • 30 - E 8b

 • 31 - E 8c

 • 32 - E 8d

 • 33 - E 9a

 • 34 - E 9a

 • 35 - E 9b

 • 36 - E 9c & 9d

 • 37 - E 10a

 • Level 3 Premium
 • 1 - Pre 1A

 • 2 - Pre 1B

 • 3 - Pre 1c

 • 4 - Pre 1D

 • 5 - ڤیدۆکەی وانەی پێشوو

 • 6 - تەواوکاری ڤیدیۆی پێشتر

 • 7 - Pre 2A

 • 8 - Pre 2b

 • 9 - Pre V 20 Part 1

 • 10 - Pre v20 part 2

 • 11 - Pinochhio cartoon

 • 12 - pre 2c

 • 13 - Pre 2d

 • 14 - Pre 3a

 • 15 - Pre 3b

 • 16 - pre 3c

 • 17 - pre 3d

 • 18 - Pre 4a

 • 19 - Pre 4b

 • 20 - Pre 4c

 • 21 - Pre 4d

 • 22 - Pre 5a

 • 23 - Pre 5b

 • 24 - Pre 5c

 • 25 - Pre 5d

 • 26 - Pre 6a

 • 27 - Pre 6b

 • 28 - Pre 6c

 • 29 - Pre 6d

 • 30 - Pre 7a

 • 31 - Pre 7b

 • 32 - Pre 7c

 • 33 - Pre 7d

 • 34 - Pre 8a

 • 35 - Pre 8b

 • Level 4 Premium
 • 1 - Inter 1a

 • 2 - هەندێک وتە دەربارەی ونەکانمان

 • 3 - inter 1b

 • 4 - inter 1c

 • 5 - inter 1d

 • 6 - inter 2a

 • 7 - inter 2c

 • 8 - inter 2d

 • 9 - inter 3a

 • Leve 5 Premium
  Level 6 Premium